הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים"

שם ההוראה

חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים"

תאריך פרסום: 13/06/2023
מספר הוראה: 434
מספר חוזר: 2746
תחום: אסדרה צרכנית
נושא: חשבונות בנק

מטרות העדכון להוראה הן –

  1. להגביר את רמת המודעות של שותפים בחשבון לקיומו של תנאי היוותרות בחיים בהסכמי פתיחת חשבון ולמשמעויותיו, ולהבטיח שתחולתו או אי תחולתו תעלה בקנה אחד עם רצונם.
  2. להקל על הנותר בחיים לטפל בהתחייבות קיימות באמצעי תשלום שהונפקו לשימוש השותף שנפטר.

העדכונים העיקריים שבוצעו:

  • נקבעו הנחיות לתאגידים הבנקאיים בנוגע לגילוי ומתן הסבר ללקוחות על משמעויות תנאי "היוותרות בחיים" בהסכם לפתיחת חשבון משותף, במטרה להבטיח תשומת לב והבנה של הלקוחות ולסייע להם בביצוע בחירה מושכלת.
  • בכדי שבחירת השותפים תהלום את רצונם ואת צרכיהם ברמה המיטבית, מבחין העדכון בין זכויות חתימה שונות שהוגדרו על ידי השותפים, מתוך הנחה כי יש בהן כדי להעיד על כוונת השותפים במקרה של פטירה של מי מהם.
  • נקבעו תהליכים במטרה לסייע לשותפים שנותרו בחיים לפעול להסדרת חיובים קיימים באמצעי התשלום שהונפקו לשימוש השותף שנפטר ומקושרים לחשבון, ובכללן הרשאות לחיוב אמצעי התשלום ועסקאות תשלומים.

הוראת מעבר - התאגידים הבנקאיים נדרשים לפנות בתוך חצי שנה מפרסום ההוראה אל כל בעלי החשבונות המשותפים הקיימים שלא בחרו כי התנאי יחול עליהם, במטרה להסב את תשומת לבם לנושא, לוודא את צרכיהם, וככל שיבחרו בכך - לסייע להם בעריכת שינוי בקבוע בהסכמים בעניין זה

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/08/2023