הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רישוי

פעילות הרישוי עוסקת בבקשות המצריכות, על פי חוק, רישוי מנגיד בנק ישראל או מהמפקח על הבנקים. פעילות הרישוי כוללת, בין היתר, בדיקת בעלי שליטה בתאגידים בנקאיים ובסולקים או בעלי מניות המבקשים להחזיק בהם אמצעי שליטה, בחינת התאמה וכשירות לתפקיד של נושאי משרה בכירים בתאגידים בנקאיים ובסולקים (fit & proper), בחינת מתן רישיונות, היתרים לפתיחת סניפים ופעילות של בנקים זרים בישראל.

לפניך רשימת נושאים לבחירה השייכים לתחום פעילות הרישוי. בבחירת נושא/ים יוצגו פרסומי הפיקוח הרלוונטיים לנושא/ים הנבחר/ים.

לתשומת ליבכם, קטלוג פרסומי הפיקוח לנושאים נמצא בתהליך עבודה, ולכן ייתכן שלא כל הפרסומים יוצגו בנושא הנבחר.

 

סינון לפי תחום

חקיקה7

מדיניות6

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/11/2023