הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

טיוטה מספר 111470

דיווח על אירועי כשל טכנולוגי ואירועי סייבר

תאריך פרסום: 29/12/2022
תאריך תוקף: 12/01/2023
מספר חוזר:
תחום: טכנולוגיה וחדשנות
נושא: הגנת סייבר ואבטחת מידע
  • להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 366 - התוסף סעיף 6.6 הקובע כי גם אירוע אבטחה חמור כמשמעותו בסעיף 31  לחוק שירות מידע פיננסי (התשפ"ב -2021), המתרחש אגב פעילותו של התאגיד הבנקאי כמקור מידע או כנותן שירות מידע פיננסי בהתאם לחוק שירות מידע פיננסי, יהיה סוג אירוע המחויב בדיווח לפיקוח על הבנקים באופן המפורט בהוראה.
  • להוראת דיווח לפיקוח על הבנקים מס' 880 - נוסף בסעיף 15 "סוג אירוע": "5 – אירוע אבטחה חמור בהתאם לסעיף 6.6 בהוראת נב"ת 366".
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 29/12/2022