תיקונים להוראה בדבר מידע כספי בתיקי הלווים
 
המפקח על הבנקים ד"ר יצחק טל, פרסם היום תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין בדבר מידע כספי בתיקי הלווים. כידוע על-פי הוראה זו תאגיד הבנקאי נדרש לקבל דוח כספי מעודכן של הלווים. תאגיד בנקאי לא יתן אשראי, לא יחדש מסגרת אלא אם יש בידו דוח כספי מעודכן של הלווה.
התיקונים העיקריים להוראה הם:
- קוצרו המועדים המתייחסים לדוח כספי מעודכן אותו חייב הלווה למסור לבנק. נקבע כי דוח כספי של לווה שתקנות ניירות ערך חלות עליו ייחשב כדוח מעודכן רק אם נמסר לתאגיד הבנקאי כשהוא ערוך לתאריך שאינו מוקדם מחמישה עשר חודשים (במקום ששה עשר חודשים עד כה), ובלווים אחרים ששה עשר חודשים (במקום שבעה עשר חודשים עד כה).
- נקבע כי אשראי לאיש קשור מחייב דוח כספי מעודכן החל מסכום של חצי מליון ש"ח (במקום מסכום של מליון ש"ח עד כה), וכי מועד הדוח המעודכן של לווה שהוא איש קשור יהיה זהה לזה של לווה שתקנות ניירות ערך חלות עליו (15 חודשים).
- נקבע כי חידוש מסגרת אשראי קיימת והגדלת אשראי בסכום מוגבל בלא דוח כספי מעודכן, יהיו לתקופה שלא תעלה על חצי שנה (במקום שנה עד כה).
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי קיומו של דוח כספי מעודכן של הלווה בידי התאגיד הבנקאי חשוב לשם שיפור תהליכי קבלת ההחלטות, קיום מעקב אחר מתן אשראי וחידושו. שיפורים אלו חיוניים בעידן בו מידע זמין יותר ושקיפות מהווים מרכיבים באיתנותה וביציבותה של מערכת בנקאות מודרנית ומתקדמת. קיצור המועדים מתאפשר לאור קיצור מועדי הדיווח של חברות ציבוריות והתפתחות מערכות המידע.