סקירת מחלקת המטבע לשנת 1997
 
מהסקירה השנתית ל- 1997 של מחלקת המטבע בבנק ישראל עולה, כי ערכם הכולל של השטרות
והמטבעות בידי הציבור (מזומנים במחזור) הסתכם בסוף 1997 ב- 10.4 מיליארד ש"ח, לעומת 9.2
מיליארדים ב- 1996. הגידול הריאלי בסך מחזור המזומנים הסתכם ב- 4.3 אחוזים בממוצע שנתי,
לעומת 8.3 אחוזים בשנת 1996. המחזור לנפש הסתכם בסוף 1997 ב- 1,756 ש"ח לעומת 1,601,
סכום זה כולל גם את המזומנים שהחזיקו בתי העסק, חברות ובנקים, שבהם היקף החזקת
המזומנים גדול יחסית להחזקות של הפרטים. במחלקת המטבע מייחסים את הגידול במחזור
לנפש במגמת הירידה בשיעורי האינפלציה ומציינים, כי בשעורי אינפלציה נמוכים יותר נוהג
הציבור להחזיק יותר כספים במזומן מאחר וקצב הירידה בערכם הריאלי קטן.
 
עוד עולה מהסקירה, כי ערכם של השטרות בעריך 100 ש"ח הסתכם בסוף 1997 ב- 4.3 מיליארדי
ש"ח, שהם 44 אחוזים מסך המזומנים במחזור. ערכם הכולל של השטרות בני 200 ש"ח ו- 50 ש"ח
הסתכם באותה שנה ב- 2.9 מיליארדים ו- 2.2 מיליארדים, בהתאמה.
 
ב- 1997 נמשך התהליך של שינוי הרכב העריכים בסך המזומנים במחזור, שהחל בשנה הקודמת.
משקלם של השטרות בני 100 ש"ח עלה ל- 36 אחוזים - לעומת 20 אחוזים ב- 1995 - ומשקלם של
השטרות בני 50 ש"ח ירד ל- 37 אחוזים - לעומת 54 אחוזים ב- 1995.
 
במהלך 1997 היו שתי הנפקות לכבוד יובל החמישים למדינה - שטר מיוחד בן 50 ש"ח ומטבע "יום
העצמאות החמישים", הנושא עליו את דגל המדינה ואת הציון "יובל יהיה לכם".
 
ממחלקת המטבע נמסר, כי מטבע "יום העצמאות התשנ"ו - 3000 שנה לירושלים" זכה ב- 1997
בתחרות בינלאומית, הנערכת מידי שנה בחסות World Coin News בתואר "המטבע בעל
החשיבות ההיסטורית הגדולה ביותר לשנת 1996".
 
השנה מקדישה הסקירה פרק מיוחד לאוסף הנומיסמטי העשיר של בנק ישראל, שחלק ממנה מוצג
דרך קבע לציבור. מדובר באוסף מטבעות עתיקים, שחלקם מיוחדים ונדירים, ותצוגה של כל
השטרות והמעות שהונפקו מאז קום המדינה. כמו כן, השנה עוסקת הסקירה גם בתיאור
המוטיבים והתכנים המופיעים על כל אחד מהשטרות והמעות בסדרת השקל החדש.