מחקר חדש בבנק ישראל[1]: אבטלה והשכלה בישראל:
על מחזורי עסקים, שינויים מבניים ושנויים טכנולוגיים
ממחקר שנערך במחלקת המחקר בבנק ישראל ע"י ד"ר קרנית פלוג, ניצה (קלינר) קסיר וד"ר סיגל ריבון ("אבטלה והשכלה בישראל: על מחזורי עסקים, שינויים מבניים ושינויים טכנולוגיים: 1998-1986") עולה, כי מחזורי העסקים, השיפורים הטכנולוגיים והשינוי המבני בהרכב הענפי של המשק שעברו על המשק הישראלי מאז סוף שנות ה- 80 ועד סוף שנות ה- 90 השפיעו באופן שונה על התפתחות כח העבודה, המועסקים והמובטלים בקבוצות ההשכלה השונות.
מעובדת מחקר זו עולה, כי השינוי שהתרחש בהרכב הענפי של המשק – בעיקר, ההתרחבות של ענף הבנייה והתעשיות המסורתיות בראשית שנות ה- 90, על רקע גל העלייה – השפיעו במידה מועטה על הרכב המועסקים במשק על פי השכלתם עד שנות ה- 90, שינוי ההרכב הענפי של המשק הביא לגידול במשקל המועסקים בעלי השכלה גבוהה ולהקטנה במשקל המועסקים בעלי השכלה נמוכה. השינויים הטכנולוגיים שהתרחשו באותה תקופה הביאו לכך שהפעילות בענפים השונים – המתקדמים והמסורתיים - התבססה על טכנולוגיה מתקדמת יותר ובכך תרמה תרומה מרכזית להגדלת משקלם של בעלי ההשכלה הגבוהה. כמו כן, נמצא כי היקף התעסוקה של בעלי השכלה גבוהה עולה ככל שמלאי ההון והציוד במשק גדלים וזאת, בניגוד לבעלי השכלה נמוכה, אשר התעסוקה בקרבם מצטמצמת במקרה זה. זאת, עקב הצורך בעובדים משכילים יותר שיפעילו ציוד חדיש יותר ויעשו שימוש בטכנולוגיות מתקדמות יותר.
בתקופה שנבדקה חל שינוי בכח העבודה – אנשים הרוצים ויכולים לעבוד – אשר התבטא בהגדלת משקלם של בעלי השכלה גבוהה. זאת, על רקע העלייה ברמת ההשכלה באוכלוסייה בכללותה וגל העלייה של ראשית שנות ה- 90, אשר התאפיין בהרכב עולים עם משקל גבוה יחסית של בעלי השכלה גבוהה. כלומר, השינויים שחלו במבנה הביקושים לעבודה ובמבנה כח העבודה היו באותו כיוון – צמצום של כח העבודה ושל המועסקים בעלי השכלה נמוכה, והתרחבותם בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה.
ממצא נוסף של עבודת מחקר זו הוא, כי בשנים של האטה כלכלית ובשנים של גל העלייה הגדול עלתה האבטלה בקרב אנשים מכל רמות ההשכלה. במקביל, בשנים של צמיחה כלכלית מהירה יחסית האבטלה ירדה בכל רמות ההשכלה. עד אמצע שנות ה- 90, פעלו השינויים המבניים שהתרחשו אז – בעיקר, לאור העלייה בביקוש לדיור, מזון וכדומה, על רקע הגעת העולים – והעלייה במשקל בעלי השכלה גבוהה בכח העבודה – למרות השינויים הטכנולוגיים – להגדלת האבטלה בקרב בעלי השכלה גבוהה. לעומת זאת, לקראת סוף שנות ה- 90, בעיקר לאור רקע השינויים הטכנולוגיים והמבניים שעבר המשק ואשר הביאו לירידה בביקוש לעובדים בעלי השכלה נמוכה (8 שנות לימוד ומטה), נרשמה עלייה בשיעור הבטלה בקרבם.
תופעה מעניית העולה מהמחקר, היא השינוי בהתנהגות כח העבודה והביקוש לעבודה של בעלי השכלה בינונית (12 עד 11 שנות לימוד): בעוד שעד ראשית שנות ה- 90 גדל כח העבודה והביקוש לעבודה של השכלה בינונית – בדומה לאלו של בעלי השכלה גבוהה – בהמשך התקופה הם הצטמצמו – בדומה לאלו של בעלי השכלה נמוכה. תופעה זו עקבית עם העלייה ברמת ההשכלה של האוכלוסייה, והעלייה ברמת המיומנות הנדרשת בשוק העבודה.
 


[1] הודעות המובאות במחקר זה אינן משקפות בהכרח את עמדת בנק ישראל.