2/10/00
יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש ספטמבר 2000
מבנק ישראל נמסר, כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש ספטמבר 2000 ב- 22ת075 מיליוני דולר - ירידה של מיליון דולר לעומת סוף החודש הקודם.
ירידה זו ביתרות הושפעה בעיקר מהקטנת פיקדונות הבנקים בבנק ישראל שקוזזה בחלקה על ידי הכנסות בנק ישראל.