מבנק ישראל נמסר היום כי יתרות מטבע חוץ הסתכמו בסוף חודש יולי 1998 ב- 21,379 מיליוני דולר, עליה של 57 מיליוני דולר, לעומת סוף חודש יוני.
השינוי ביתרות במהלך חודש יולי נבע בעיקר מהכנסות בנק ישראל שקוזזו בחלקן ע"י פעילות הממשלה במט"ח.