לוח א': התפתחות אמצעי התשלום (M1) ושיעור האינפלציה הצפוי
 
תאריך
אמצעי התשלום (M1)
שיעור האינפלציה הצפוי – ממוצע חודשי (אחוזים)
 
יתרה ממוצעת לחודש (מיליארדי ש"ח)
שיעורי שינוי (אחוזים)
ציפיות משוק ההון
ממוצע תחזיות6 אינפלציה לשנה ראשונה
 
חודשי1
12 חודשים אחרונים1
לשנה ראשונה3
לשנה שנייה4
לשנה שלישית ואילך5
 
דצמבר 1999 2000
23.5
7.1
14.3
2.9
3.7
5.1
4.1
ינואר
23.3
1.0-
13.9
2.6
3.0
3.9
3.7
פברואר
22.6
2.9-
13.3
2.9
2.6
3.3
3.7
מארס
22.8
1.0
9.8
2.5
2.6
2.9
3.4
אפריל
23.5
2.9
13.3
2.9
3.3
3.4
3.6
מאי
23.3
1.0-
12.1
3.7
3.0
2.9
3.9
יוני
23.7
1.9
13.0
3.6
2.9
3.0
4.0
יולי
24.1
1.6
9.6
2.5
2.1
2.9
3.6
אוגוסט
24.3
0.9
9.9
2.2
1.7
2.7
3.0
ספטמבר
24.4
0.3
8.7
2.3
2.0
2.3
2.4
אוקטובר
24.6
0.6
11.8
2.2
1.8
2.9
2.8
נובמבר
24.1
1.7-
9.9
1.8
2.1
2.8
2.9
דצמבר
25.3
4.8
7.5
0.8
1.4
2.2
2.5
2001
 
 
 
 
 
 
 
ינואר
24.8
2.0-
6.5
1.4
1.2
2.0
2.2
פברואר
25.2
1.4
2.0
2.0
1.2
2.0
2.5
מארס
26.0
3.5
13.9
2.0
1.1
2.0
2.5
אפריל
26.4
1.6
12.5
1.3
1.8
1.8
2.5
מאי
26.5
0.1
13.7
1.2
1.8
2.0
2.2
יוני
26.9
1.6
13.4
1.8
1.5
2.0
2.0
יולי
27.7
3.0
14.9
2.1
2.6
2.2
2.0
אוגוסט
28.3
2.1
16.3
2.9
1.7
2.7
2.2
ספטמבר
29.0
2.4
18.6
3.5
3.5
3.2
2.7
אוקטובר7
28.7
0.8-
17.0
2.3
2.9
2.4
2.6
 
1.    השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש הקודם.
2.    השינויים באחוזים של הרמה הממוצעת בחודש השוטף לעומת הרמה הממוצעת של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3.    ההסבר לחישוב הציפיות לאינפלציה מוצג בנספח 1 בדוח האינפלציה למחית השניה של 1999 גיליון מס' 5).
4.    על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים.
5.    מחודש יולי 2000 – בעקבות הארכת טווח ההנפקה של איגרות חוב מסוג "שחר" מ- 5 ל- 7 שנים – מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה (על בסיס תשואות של איגרות חוב מסוג "שחר" ומסוג "גליל" או "שגיא" לטווחים מקבילים) לשנה השלישית עד השביעית, כולל. לפני חודש יולי 2000 מוצג ממוצע פשוט של הציפיות לאינפלציה לשנה שלישית עד החמישית, כולל.
6.    ממוצע פשוט של תחזיות לאינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי המפרסמים את תחזיותיהם באופן סדיר.
7.    נתוני אמצעי התשלום הינם ארעיים.
בבנק ישראל מבהירים, כי בדיוני התכנון המוניטרי החודשי נלקחים בחשבון מספר רב של נתונים ואינדיקטורים לגבי מצב המשק, וביניהם הציפיות לאינפלציה, ההתפתחויות של מגוון מדדי מחירים, המצרפים המוניטריים, שערי חליפין, תנועות ההון, היקף הפעילות הכלכלית במשק והרכבה, שוק העבודה, מאזן התשלומים וכד'.
 
לוח ב': האינפלציה בפועל והתפתחות שערי חליפין
תאריך
האינפלציה בפועל (אחוזים)
השינוי בשערי החליפין- ממוצע חודשי(אחוזים)
 
חודשי1
12 החודשים האחרונים2
שער סל המטבעות
שער הדולר
 
 
 
חודשי3
12 החודשים האחרונים4
חודשי3
12 החודשים האחרונים4
ינואר- 1999
0.5-
7.8
2.4-
17.0
2.3-
14.1
פברואר
0.8-
7.0
1.4-
14.6
0.3-
13.2
מארס
0.2-
7.0
1.7-
13.0
0.9-
12.4
אפריל
0.3
5.9
3.0
9.6
0.7
9.6
מאי
0.5
6.0
1.2
11.8
1.4
12.3
יוני
0.3
5.9
1.3-
10.8
0.7
11.6
יולי
0.3
6.3
0.0
11.1
0.2
11.9
אוגוסט
0.5
6.3
3.6
13.7
2.6
13.4
ספטמבר
0.5
5.3
1.3
9.2
1.0
10.5
אוקטובר
0.7
2.9
1.1
0.5-
0.4
1.7
נובמבר
0.2-
1.4
1.8-
2.2-
0.9-
0.0
דצמבר
0.0
1.3
1.2-
2.5-
0.8-
0.4
ינואר- 2000
0.5-
1.3
2.0-
2.1-
2.1-
0.6
פברואר
0.5-
1.6
2.3-
3.0-
1.2-
0.3-
מארס
0.3-
1.5
1.6-
2.9-
1.2-
0.7-
אפריל
0.5
1.7
0.7
2.5-
0.9
0.2-
מאי
0.9
2.1
1.1
2.6-
2.6
0.7
יוני
0.3
2.1
0.2
1.1-
0.9-
0.4
יולי
0.3
2.1
0.7-
1.9-
0.4-
0.2
13
 
אוגוסט
0.6-
1.0
2.0-
7.2-
1.0-
3.7-
ספטמבר
0.6-
0.0
1.2-
9.5-
0.2-
4.9-
אוקטובר
0.6
0.1-
1.2
9.3-
1.7
3.7-
נובמבר
0.0
0.1
0.0
7.7-
0.1
2.8-
דצמבר
0.1-
0.0
0.3
6.3-
0.7-
2.7-
ינואר- 2001
0.6-
0.1-
1.8
2.6-
0.9
0.4
פברואר
0.1-
0.3
0.5-
0.8-
0.1
1.7
מארס
0.2
0.7
0.4
1.3
1.0
4.0
אפריל
0.9
1.2
0.3-
0.3
0.3
3.4
מאי
0.4
0.7
1.2-
1.9-
0.9-
0.1-
יוני
0.3
0.7
0.1-
2.3-
0.5
1.4
יולי
0.4
0.8
1.0
0.6-
0.9
5.7
אוגוסט
0.3
1.7
2.1
3.5
0.8
4.6
ספטמבר
0.2
2.5
2.5
7.4
2.1
7.0
אוקטובר
0.1
2.0
0.4-
5.6
0.2-
5.1
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.       השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש הקודם
2.       השינויים באחוזים של מדד המחירים לצרכן לעומת מדד המחירים לצרכן של החודש המקביל בשנה הקודמת.
3.       השינויים באחוזים של שער החליפין הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפין והממוצע של החודש הקודם.
4.       השינויים באחוזים של שער החליפין הממוצע בחודש השוטף לעומת שער החליפין הממוצע של החודש המקביל בשנה הקודמת.