בנק ישראל הודיע היום על תכניתו המוניטרית לחודש דצמבר 1998, לפיה תישאר ריבית בנק ישראל ללא שינוי, ברמה של 13.5 אחוזים.
בבנק ישראל הסבירו, כי ההחלטה התקבלה לאור הצורך להמשיך ולבחון את השפעת העלאות הריבית בחודש נובמבר על סביבת האינפלציה הצפויה לשנת 1999.
העלאות הריבית האחרונות הביאו לירידה במדדים השונים לאינפלציה הצפויה. בבנק ישראל הדגישו, כי יש צורך לעצור את תרגומן של עליות המחירים שאירעו בחודשיים האחרונים ושל העלייה הגבוהה הצפויה במדד המחירים לחודש נובמבר, להאצה באינפלציה. בלימת ההתייקרות תתרום למניעת גלגולן להסכמי השכר ולעדכון כלפי מעלה של מחירי התקציב.
במסגרת זו, בנק ישראל ממשיך לפעול להחזרת תוואי האינפלציה לזה ששרר במשק מסוף השנה ועד הקיץ האחרון, ולהשגת יעד האינפלציה של 4% לשנת 1999, כפי שקבעה הממשלה. זאת, על מנת להבטיח את תנאי היציבות ההכרחיים להשגת צמיחה מתמשכת.
בבנק ישראל מסבירים, כי הפיחות החד בשער החליפין של השקל בתקופה האחרונה נובע מהסערות שפקדו את השווקים בעולם ושהביאו לגידול בסיכונים הכרוכים בשוק מטבע החוץ.
התפתחויות אלו מחייבות חיזוק המדיניות המאקרו-כלכלית הנדרשת לחידוש הצמיחה ולהשגת יציבות כלכלית. מדיניות זו תתחזק את מעמדה של ישראל בשווקים הפיננסיים העולמיים.
אישור מסגרת התקציב, עליה החליטה הממשלה, ע"י הכנסת, יסיר אי וודאות בנושא חיוני זה, ויתרום, יחד עם ביצוע מדיניות רפורמות נחושה, לחידוש הצמיחה.