היערכות בנק ישראל למעבר לשנת 2000 ("באג 2000")
מערכת הבנקאות השלימה את התאמת מערכותיה הממוחשבות לקראת שנת 2000 ואת הניסויים לבדיקתם.
אין יסוד לחשש שתקלות מחשב ימחקו יתרות של לקוחות במאגרי המידע של הבנקים, על רקע המעבר לשנת 2000.
בנק ישראל יספק לבנקים, במידת הצורך, מזומנים בהיקף גדול במעבר לשנת 2000.
בנק ישראל ערוך להתפתחויות בשוק הכספים ובשוק מט"ח, לקראת המעבר לשנת 2000.
בנק ישראל השלים את היערכות מערכות המחשוב והתשתית בבנק, לקראת שנת 2000.
בנק ישראל הודיע היום על היערכותו למעבר לשנת 2000 ("באג 2000"), המתמקדת בתחומים הבאים: מערכת הבנקאות, אספקת מזומנים, שוקי הכספים ומטבע חוץ ומערכות התשתית והמיכון בבנק ישראל.
מערכת הבנקאות הישראלית השלימה את התאמת מערכותיה הממוחשבות לקראת שנת 2000 ואת הניסויים לבדיקתם
במהלך השנים האחרונות השקיעו התאגידים הבנקאיים משאבים רבים בהיערכות לשנת 2000 לכל אורך תקופה זו הנחה אותם הפיקוח על הבנקים ועקב אחר השלבים השונים בהיערכותם.
דרישות הפיקוח על הבנקים הותאמו, תוך כדי התקדמות התהליך, לניסיון שנרכז ולסטנדרטים שהתגבשו אצל רשויות הפיקוח הבינלאומיות, בכדי להעמיד את היערכות הבנקים הישראליים בקו אחד עם זאת של הבנקים במדינות המפותחות בעולם. 
פרוייקט שנת 2000 בבנקים התקדם היטב, ומדיווחים מפורטים של הבנקים לפיקוח על הבנקים עולה, כי כל הבנקים השלימו את הטיפול בכל המערכות החיוניות לתפקודם התקין והרציף.
הטיפול במספר מערכות לא מהותיות יושלם במהלך חודש דצמבר. היערכות הבנקים כללה היבטים רבים של הנושא: התאמת כל מערכות המחשב, החומרה, התוכנה, מאגרי הנתונים ומערכות משובצות מחשב, לפעולה תקינה בשנת 2000. על מנת לוודא שההתאמה הצליחה, נערכו גם ניסויים, שהתבררו כמורכבים ויקרים אף יותר מההסבות עצמן. במסגרת זו נערכו גם ניסויי גיול
(ageing) - המבצעים הדמיה של המערכות לשנת 2000 על ידי הזזת השעונים קדימה – ובחינת ביצועיהן, ונוסו המימשקים עם גורמים חיצוניים (כמו בנק ישראל, הבורסה, ועוד).
הבנקים נערכו גם לאפשרות, שעל אף כל המשאבים שהוקדשו והביטחון שמקנה הצלחת הניסויים, בכל זאת תתעוררנה תקלות – בין כתוצאה מבעיה ברכיב כלשהו במערכות הבנקים, ובין בשל בעיה חיצונית להם (כמו בעיית חשמל או תקשורת). כדי להתמודד גם עם אפשרות זו, הכינו הבנקים תכניות גיבוי, על מנת להמשיך לתת שירות ללקוחותיהם, לפחות בתחומים החיוניים.
בבנק ישראל מדגישים כי, בשום מקרה, אין יסוד לחשש, שתקלות מחשב ימחקו יתרון של הלקוחות במאגרי המידע של הבנקים או ימנעו מהם לשחזר יתרות ופעולות של לקוחותיהם, על רקע המעבר לשנת 2000. יתר על כן, מאחר שהבנקים ערוכים להתמודד עם תקלות באופן שוטף (לרבות תקלות שכלל אינן קשורות ל"באג 2000"), יש בידיהם אמצעי גיבוי שונים – קבצי גיבוי, תדפיסים, מסמכי מקור, וכו', אשר נועדו לענות על כל בעיה שכזו. אמצעי הגיבוי הללו אף הורחבו באופן משמעותי במסגרת ההיערכות המיוחדת למעבר לשנת 2000.
הבנקים נדרשו להתייחס גם לסיכונים נוספים, ובמיוחד לסיכון האשראי – הסיכון שגלם בהלוואות לגופים גדולים, שפעילותם או מוצריהם עתירי מחשוב, ולא נערכו כיאות לבעיית "באג 2000". הבנקים פעלו לאיתור לווים כאלה, ונקטו באמצעים להקטנת הסיכון. במקביל, התבקשו הבנקים לעדכן גם את תכניותיהם העסקיות בהתייחס לסיכוני נזילות וסיכוני שוק (ריבית, הצמדה, שערי חליפין וכד'), שקשורים למעבר לשנת 2000.
בבנק ישראל מזכירים, כי על מנת להקל על התאגידים הבנקאיים בהשלמת העיבודים הקשורים במעבר לשנת 2000, המפקח על הבנקים הנחה את התאגידים הבנקאיים לסגור את משרדיהם בפני לקוחות מיום שישי, ה- 31/12/1999, עד יום ראשון, ה- 1/1/2000, כולל. ימים אלה לא ייחשבו לימי עסקים.
בנק ישראל יספק לבנקים, במידת הצורך, מזומנים בהיקף גדול במעבר לשנת 2000.
בנק ישראל, בדומה לבנקים מרכזיים אחרים בעולם, הגדיל את מלאי המזומנים שבידיו והוא ערוך לספק מזומנים לבנקים בהיקף גדול, בתקופת המעבר לשנת 2000. כמו כן, הועלתה תקרת סכום המטבע שרשאי בנק ישראל להוציא למחזור ל- 30 מיליארד ש"ח, לעומת 15 מיליארד, עד כה.
כיום, עומדת יתרת המזומנים שנמצאת במחזור על כ- 13 מיליארדי ש"ח. כאמור,  בבנק ישראל סבורים, כי אין כל הצדקה לחשש ממחיקת יתרות הלקוחות במאגרי המידע של הבנקים, כתוצאה מתקלות מחשב, על רקע המעבר לשנת 2000. בהתייחס לאפשרות שחלק מהציבור בכל זאת יבקש להצטייד בכמות מזומנים גדולה מהרגיל לקראת המעבר לשנת 2000, בבנק ישראל סבורים, כי חשוב שהציבור ימשיך להפעיל שיקול דעת באשר להצטיידותו במזומנים, כפי שהוא נוהג בתקופות אחרות, בין היתר, לנוכח הסיכונים הכרוכים בהחזקת מזומנים (ערך אובדן, גניבה וכד').
בנק ישראל ערוך להתפתחויות בשוק הכספים ובשוק מט"ח, לקראת המעבר לשנת 2000.
למערכת הבנקאות בישראל – לעומת מדינות רבות אחרות – פיקדונות בעלי נזילות גבוהה יחסית ובהיקפים גדולים – המופקדים בבנק ישראל. אלה עומדים לרשותם – לפי צורכי הנזילות – גם בעת המעבר לשנת 2000. מדובר בפיקדונות לחודש בהיקף של כ- 15 מיליארדי ש"ח, אשר 2.5 מיליארד ש"ח  מהם מתחדש מדי שבוע, פיקדונות לשבוע בהיקף ממוצע של כ- 16 מיליארדי ₪ ופיקדונות ליום בהיקף ממוצע של למעלה – 18 מיליארדי ש"ח. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר מצב הנזילות במערכת הבנקאות, כדרך השגרה, ולהפעיל את הכלים העומדים לרשותו, בהתאם למדיניות הריבית הנקבעת מדי חודש.
בנק ישראל ממשיך באסטרטגיה שאימץ בעבר, לפיה הוא אינו מתערב ישירות בשוק מטבע חוץ, כל עוד השוק מתפקד באופן תקין. על כן, בנק ישראל ממשיך לעקוב, כבימים רגילים, אחר תפקוד השוק, תוך הערכה מתמדת של מצבו.
בבנק ישראל מזכירים, כי המסחר במטבע החוץ יתנהל בכל ימי העסקים הרגילים במטבע חוץ בתקופת המעבר לשנת 2000, פרט ליום שישי, ה- 31/12/1999, אשר כאמור, הוכרז כי אינו יום עסקים.
בנק ישראל השלים את ההכנות הנדרשות להתאמת מערכות המיכון והתשתית בבנק לשנת 2000.
פרוייקט התאמת המערכות המיכוניות בבנק ישראל החל בשנת 1996 ע"י הכנת סטנדרטים להסבתן, ולאחר מכן מיפוי והסבת תוכניות המחשב. כמו כן, נערכו ניסויים, הדמיה של מערכות המיכון לתאריכים בשנת 2000 ובקרה אוטומטית של תוכניות המחשב. התאמת המערכות המכוניות כללה גם את מערכות התשתית של המחשב וזאת, בסביבות מחשב שונות הפועלות בנק ישראל, וביצוע ניסויים מול גורמים חיצוניים כמו הממשלה, הבנקים, הבורסה לנירות ערך וגורמים פיננסיים בינלאומיים. ביום הבחירות הכלליות, ב- 17 במאי 1999, שהיה, כידוע, יום שבתון במשק, בוצע ניסוי רחב בו נבחנו מערכות מיכון, יישומים קריטיים והתאמתם לשנת 2000. הניסוי עבר בהצלחה.
בנק ישראל השלים את היערכות מערכות התשתית בבנק – גנרטור לחירום, מערכות אל-פסק לחשמל, אספקת מים, טלפוניה ומערכות משובצות מחשב – ואת הכנת תוכניות גיבוי עבור כל אחת ממחלקות הבנק, במקרה של כשל במעבר הבנק לשנת 2000.