האתגר העומד בפני המשק הישראלי הוא הנעת מנועי המשק לצמיחה מתמשכת אשר תתקיים, במצב הנוכחי, רק תוך שמירה על מסגרת התקציב וחיזוק המחויבות לאינפלציה נמוכה.
הנגיד קרא לממשלה לדבוק ביעדים הכלכליים שהיא קבעה ולהתמקד בהפניית משאבים לפעילויות מעודדות צמיחה, תוך צמצום בהוצאותיה – דבר שיאפשר הקטנת נטל המס וצמצום הגירעונות.
על מנת שהמשק הישראלי יצליח בתחרות על מקורות ההון המוגבלים בעולם, על המדיניות הכלכלית להמחיש ביתר שאת מחויבותה למדיניות תקציבית אחראית, למדיניות מוניטרית המחויבת ליציבות ולמדיניות רפורמות נחושה.
העלאות הריבית בחודש נובמבר, אשר נועדו למנוע את תרגומן של עליות המחירים להאצה באינפלציה, הביאו לתפנית באינפלציה הצפויה ולירידתה.
התערבות ישירה ומתמשכת בקביעה יומיומית של שער החליפין ע"י בנק ישראל הייתה עלולה לעודד מתקפה ספקולטיבית על השקל, ובכך לפגוע ביציבות הכלכלית ובסיכויים לחידוש הצמיחה.
נגיד בנק ישראל, פרופ' יעקב פרנקל, אמר בישיבת הממשלה היום, כי האתגר העומד בפני המשק הישראלי הוא הנעת מנועי המשק לצמיחה מתמשכת אשר תתקיים, במצב הנוכחי, רק תוך חיזוק תנאי היציבות – קרי, שמירה על מסגרת התקציב וחיזוק המחויבות לאינפלציה נמוכה. בתנאים הנוכחיים הורדת ריבית מהירה מדי או פגיעה בעצמאות בנק ישראל יהיו צעדים בלתי אחראיים שעלולים לערער את היציבות הפיננסית ולפגוע בכושר הצמיחה של המשק.
עוד אמר הנגיד, כי כעת נוצרו התנאים לפיחות ריאלי שישפר את כושר התחרות של המשק. עם זאת, יש לזכור כי אנו נמצאים בסביבה עולמית קשה יותר הנובעת מירידת קצב הצמיחה במדינות רבות והאטה בסחר העולמי. בנסיבות הנוכחיות, על הממשלה לדבוק ביעדים הכלכליים שהיא קבעה ולהתמקד בהפניית משאבים לפעילויות מעודדות צמיחה, תוך צמצום בהוצאות הממשלה שיאפשר הקטנת נטל המס וצמצום הגירעונות.
הנגיד ציין, כי הורדת האינפלציה, הקטנת הגירעון במאזן התשלומים ובתקציב וההתקדמות בביצוע הרפורמות בשוק מט"ח הכינו את המשק הישראלי מבעוד מועד להתמודדות נכונה עם ההשפעות של הזעזועים שחלו בשווקים הפיננסיים בעולם. כך, העלאות הריבית האחרונות נועדו לעצור בטרם עת את תרגומן של עליות המחירים בחודשים האחרונים ושל העלייה הצפויה במדד המחירים לחודש נובמבר להאצה מתמשכת באינפלציה, והצליחו ליצור תפנית בהתפתחות האינפלציה הצפויה ולהביא לירידתה.
התערבות ישירה ומתמשכת של בנק ישראל בקביעה יומיומית של שער החליפין הייתה עלולה לפגוע בתפקודן התקין של שוק מט"ח, ובהערכה הנכונה של הסיכונים הכרוכים בשוק זה.
התערבות מעין זו, הייתה עלולה לעודד מתקפה ספקולטיבית על השקל, לערער את היציבות הכלכלית במשק ובכך לפגוע בסיכויים לחידוש הצמיחה. התערבות כזאת לא יכלה להוות תחליף למדיניות הריבית שננקטה במטרה להשיג את יעד האינפלציה. הניסיון בארץ ובעולם ממחיש את מגבלותיה של מדיניות מעין זו.
הנגיד הדגיש, כי התנודתיות הגבוהה בשוק מט"ח בתקופה האחרונה, אשר נגרמה בעיקר עקב הזעזועים שאירעו בשווקים הפיננסיים בעולם, הביאה לגידול בסיכונים הכרוכים בפעילות במט"ח ולשינוי אופיו של שוק ההון העולמי. כיום, משקיעי חוץ הרבה יותר זהירים ובררנים מבעבר לגבי השקעותיהם במשקים מתעוררים. תנאים אלה מציבים בפני המשק הישראלי אתגרים והזדמנויות. על מנת להצליח בתחרות על הכלכלית בישראל להמחיש ביתר שאת את מחויבותה למדיניות תקציבית אחראית, למדיניות מוניטרית המחויבת ליציבות, ולמדיניות רפורמות נחושה המגדילה את התחרותיות במשק ומקטינה את העיוותים בו.