27.12.01

 

רוביצל םיקנבה יחוודב םיירקיעה תוליעפה ירזגמ לע חווד

לש חווידל תואנובשחה יללכ תא תעבוקה הארוה םויה םסרפ ,לט קחצי ר"ד ,םיקנבה לע חקפמה
םידיגאתה םילעופ םהב םינושה םייפרגואיגה םירזגמהו םיקסעה ירזגמ יפל םייאקנב םידיגאת
,יאקנבה דיגאתה יעוציב תא רתוי בוט ןיבהל םייפסכה תוחודב םישמתשמל עייסי הז חוויד .םייאקנבה
יאקנבה דיגאתה יבגל רתוי לכשומ תעד לוקיש רשפאיו ולש תוידיתעה תואושתה תא רתוי בוט ךירעהל
.ותוללכב

ידי לע 2001 ילויב ירזגמ חוויד רבדב 11 'סמ תואנובשח ןקת לש ורושיא תובקעב העבקנ הארוהה
,תוליעפ ירזגמ רבדב ל"וחב תואנובשח ינקת לש םושייה רואלו ,תואנובשחב הניקתל ילארשיה דסומה
SFAS 131 - Disclosures) about 131 רפסמ תיסנניפ תואנובשח ןקת לש ב"הראב םושייה רקיעבו
.(segments of an enterprise and related information

םייאקנבה םידיגאתה לש חווידב תופיקשה תא ריבגהל ידכ חווידה תוארוה תא עבק םיקנבה לע חקפמה
םהב םינוש םייפרגואיג םירוזאב םילעופ וא םינוש תוחוקלל םיתורישו םירצומ לש ןווגמ םיקפסמה
.הזמ הז םינוש ,םינוכיסהו החימצה ירועיש ,תויחוורה ירועיש

:השדחה הארוהה ירקיע

דיגאתב ביכרמ אוה תוליעפ רזגמ .תוליעפ רזגמ לכ יבגל עדימ דרפנב תולגל שרדנ יאקנב דיגאת-
תואצות ,תואצוהב תאשלו תוסנכה קיפהל יושע אוה ןהמ רשא תויקסע תויוליעפב קסועה יאקנב
םיבאשמ תאצקהל עגונב תוטלחה תלבק ךרוצל ןוירוטקרידהו הלהנהה י"ע רידס ןפואב תונחבנ ויתולועפ
.דרפנ יסנניפ עדימ ויבגל םייק רשאו ויעוציב תכרעהו רזגמל

,םימוד םיילכלכ םינייפאמ םירזגמל םא דחא תוליעפ רזגמל רתוי וא תוליעפ ירזגמ ינש ףרצל ןתינ-
לש תוחוקלה ינייפאמ ,םיתורישהו םירצומה יפוא :םיאבה םימוחתהמ דחא לכב םימוד םירזגמה םאו
.םיתורישה תקפסהל וא םירצומה תצפהל תוטישהו םירזגמה יתורישו ירצומ

דיגאתה ביוח ותוא עדימה טרופ ןכו תוליעפ רזגמ לכל דרפנ יוליג םישרודה םייתומכ םיללכ ועבקנ-
.תולגל יאקנבה

תואקסעמ תוסנכה םא .םיירקיעה ויתוחוקל לע ותוכמתסה תדימ לע עדימ קפסל שרדנ יאקנב דיגאת-
תולגל יאקנבה דיגאתה לע ,יאקנבה דיגאתה תוסנכהמ רתוי וא 10% -ל תועיגמ דחא ינוציח חוקל םע
.תוסנכהה תא םיחוודמה םירזגמה וא רזגמה תוהז תאו ,הזכש חוקל לכמ תוסנכהה ךס תא ,תאז הדבוע

תנשל חודהמ לחה ,םיילארשיה םייאקנבה םידיגאתה לש םייפסכה תוחודב איה וז הארוה לש התליחת
.2001