עמדות בנק ישראל

במסגרת מילוי תפקידיו, מציג בנק ישראל במסגרות שונות עמדות מקצועיות עקרוניות, שככלל מבהירות את עמדת בנק ישראל לגבי הדין והאסדרה הקיימים, ולעתים אף לגבי אסדרה עתידית. עמדות אלו מוגשות בהליכים המתנהלים בבתי-המשפט וכן מוצגות לוועדות הכנסת השונות, במסגרת הליכי חקיקה או במסגרת דיונים הנוגעים לפעילות ותחומי האחריות של בנק ישראל.
 
בנק ישראל רואה חשיבות רבה בפרסום עמדות אלו הן למערכת הבנקאית והן לציבור הרחב, בין השאר הואיל ויש בהן כדי לחזק את הוודאות הרגולטורית ביחס לנושאים בהם הן עוסקות. בנוסף, הפרסום נדרש כחלק מעקרון השקיפות בדבר פעילותו של בנק ישראל לטובת הציבור.​  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

עמדות צרכניות שהוגשו בהליך משפטי

עמדות צרכניות בנושאי חקיקה

עמדות בנושאים נוספים