דוחות המדיניות המוניטרית

על פי סעיף 55 לחוק בנק ישראל הוועדה המוניטרית מפרסמת לציבור ומגישה לממשלה ולוועדת הכספים של הכנסת, פעמיים בשנה, דוח תקופתי על המדיניות המוניטרית. הדוח מסכם את צעדי המדיניות המוניטרית, כלומר צעדי בנק ישראל, במחצית החולפת. כחומר רקע מובאות בדוח סקירות קצרות של ההתפתחויות במגוון תחומים – ביניהם האינפלציה, פעילות המשק, הכלכלה העולמית ושער החליפין – וכן תחזיות להמשך. נוסף על הסקירות הדוח מציג את המדיניות הנדרשת, לדעת הוועדה המוניטרית, לשם שמירה על המחירים בתחום שקבעה הממשלה ולהשגת מטרות אחרות. הדוחות מתפרסמים כשבועיים לאחר תום כל מחצית שנה. הם מכילים גם לוחות ואיורים, ובהם נתונים ששימשו את קובעי המדיניות במהלך המחצית הנסקרת. הבנק נהג לפרסם דוח זה גם טרם כינונה של הוועדה המוניטרית.